จ้างเหมาทาสีจราจรทางวิ่ง ทางขับลานจอดเครื่องบิน ที ทสน. โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภท :
  สิ่งปลูกสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  ป.64/2558
 • ชื่อประกาศ :
  จ้างเหมาทาสีจราจรทางวิ่ง ทางขับลานจอดเครื่องบิน ที ทสน. โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
 • รายละเอียด :

  สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารประกวดราคาเลขที่ 53/2558 ไปแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินเดิมมาขอรับเอกสารประกวดราคาใหม่ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2 286-0482  ในวันและเวลาราชการ

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  25 มี.ค. 2558 - 2 เม.ย. 2558 เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
 • ราคาแบบชุดละ :
  1500 THB
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  9 เม.ย. 2558 - - เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  22 เม.ย. 2558 - - เวลา 11:00 ถึง 00:00 น.