จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักขยะ ที่ ทนพ., ทลป. และทพล. โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภท :
  อาคารเพื่อประโยชน์อื่น ๆ
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  ป.65/2558
 • ชื่อประกาศ :
  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักขยะ ที่ ทนพ., ทลป. และทพล. โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  27 มี.ค. 2558 - 8 เม.ย. 2558 เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
 • ราคาแบบชุดละ :
  1200 THB
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  17 เม.ย. 2558 - - เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  24 เม.ย. 2558 - - เวลา 11:00 ถึง 00:00 น.
 • วันที่ประกาศ :
  27 มีนาคม 2558