จ้างเหมาทาสีจราจรทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ครั้งที่ ๒)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภท :
  สิ่งปลูกสร้าง
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  ป.66/2558
 • ชื่อประกาศ :
  จ้างเหมาทาสีจราจรทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (ครั้งที่ ๒)
 • รายละเอียด :

  สำหรับผู้ที่ซื้อเอกสารประกวดราคาเลขที่ ๔๒/๒๕๕๘ ไปแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินเดิมมาขอรับเอกสารประกวดราคาใหม่

  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๖-๐๔๘๒  ในวันและเวลาราชการ

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  30 มี.ค. 2558 - 9 เม.ย. 2558 เวลา 08:30 ถึง 15:30 น.
 • ราคาแบบชุดละ :
  1,400 THB
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  21 เม.ย. 2558 - - เวลา 09:30 ถึง 10:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  29 เม.ย. 2558 - - เวลา 14:00 ถึง 14:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  30 มีนาคม 2558