.: กรมการบินพลเรือน DCA Department of Civil Aviation, Thailand :.