ราคากลาง

จ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง

 • ชื่อประกาศ TOR :
  จ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน และเพิ่มลวดหนามของรั้วรอบบริเวณท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง
 • รายละเอียด :

                      ราคากลางของงานในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,980,000.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

                       เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างครั้งนี้จะใช้จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

                       การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจ้างในครั้งนี้ ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจ้างได้                  

 • วันที่ประกาศ :
  17 สิงหาคม 2560
 • วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ :
  22 สิงหาคม 2560
 • ไฟล์แนบ

  ลำดับ รายละเอียด TOR
  1
  2