เกี่ยวกับกรม

ผู้บริหาร

วันที่ : 20 ตุลาคม 2559 11:14:50
49535 อ่าน


นายดรุณ แสงฉาย

รองปลัดกระทรวงคมนาคม
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน


นายจรุณ มีสมบูรณ์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางอัมพวัน วรรณโก

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านเศรษฐกิจ

 


รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านมาตรฐาน