เกี่ยวกับกรม

การพัฒนาระบบราชการ

วันที่ : 20 ธันวาคม 2556 04:26:57
29882 อ่าน

     1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมการบินพลเรือนปีงบ
         ประมาณ พ.ศ. 2555

     2. รายงานผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey ) ของตัวชี้วัดที่ 11 และ ตัวชี้วัดที่ 12
         ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1

     3. รายงานผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  ของตัวชี้วัดที่ 11 และ ตัวชี้วัดที่ 12
         ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 1 (ต่อ)

     4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555)

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
     1. แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
     2. คำเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     3. คู่มือหรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
     4. การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่

เครื่องมือบริการการจัดการ
     1. แนวคิด Balance Scorecard 
     2. การถ่ายทอดตัวชี้วัด

รู้จัก พรบ. กรมการบินพลเรือน

      กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นกลุ่มงานที่ ขึ้นตรงต่ออธิบดี กรมการบินพลเรือน เกิดขึ้นเนื่องจากก ารปรับปรุง โครงสร้างส่วน
ราชการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีหน้าที่ผลักดันและ สนับสนุนการกระบวนการพัฒนา ระบบราชการของกรมการบินพลเรือน
ให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5)คือการบริหารราชการ
เพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน และรายงานผลต่อ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม  พ.ศ. 2552 กำหนดให้ กลุ่มพัฒนาระบบ บริหารทำหน้าที่ หลักในการ พัฒนาการ
บริหารของกรม ให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมการบินพลเรือน

     1. หน้าที่ความรับผิดชอบ
     2. เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมการบินพลเรือนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
     3. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของกรม
     4. ประสานและดำเนินเกี่ยวกับการพัฒฯระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
     5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์แนบ

รายงานผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ(ต่อ).docx
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2562 ครั้ง
306 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แนวคิด Balance Scorecard.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 9247 ครั้ง
113 KB ดูข้อมูลออนไลน์
1.แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2692 ครั้ง
121 KB ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2531 ครั้ง
339 KB ดูข้อมูลออนไลน์
2.คำเฉพาะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2740 ครั้ง
343 KB ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2526 ครั้ง
407 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555).pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2574 ครั้ง
957 KB ดูข้อมูลออนไลน์
การถ่ายทอดตัวชี้วัด.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2515 ครั้ง
3 MB ดูข้อมูลออนไลน์
3.คู่มือหรือแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2522 ครั้ง
33 MB ดูข้อมูลออนไลน์
การจัดการความรู้กับการบริหารราชการแนวใหม่.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 3512 ครั้ง
83 KB ดูข้อมูลออนไลน์