เกี่ยวกับกรม

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ : 7 มกราคม 2557 03:07:29
30615 อ่าน

     - สรุปผลคะแนนการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifiled FL)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

     - แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
     - รายงานการดำเนินการพํมนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
     - แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
     - คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดและแบบฟอร์มการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2554
     - โปรแกรมคำนวณ  ผลการประเมินองค์กร  ด้วยตนเอง  เพื่อรองรับการผ่านเกณฑ์คุณภาพ  การบริหารการจัดการ ภาครัฐระดับ
       พื้นฐาน
     - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค รัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental
       Level) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

     - รายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบราชการกรมการบินพลเรือน

     - การประชุมเชิงปกิบัติการ  เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2
       วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ จังหวัดนครนายก

         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (4)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (5)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (6)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (7)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (8)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (4)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (5)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (6)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (7)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (8)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (9)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (10)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (11)
         - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
         - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
         - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
         - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (4)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

      - รายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
      - ลักษณะสำคัญขององค์กร
      - หมวด1: การนำองค์กร
      - หมวด2:การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
      - หมวด3:การให้ความสำคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      - หมวด4:การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
      - หมวด5:การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
      - หมวด7:ผลการดำเนินงาน
      - รายงานสรุปผลการประเมินองค์กรด้วยตัวเอง(Self Assesement Report)

ไฟล์แนบ

Certified_FL-56.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 3821 ครั้ง
97 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ความสำเร็จ พ.ศ. 2554.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 3874 ครั้ง
97 KB ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานการดำเนินการพํมนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 3893 ครั้ง
7 MB ดูข้อมูลออนไลน์
แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 4046 ครั้ง
14 MB ดูข้อมูลออนไลน์
Program PMQA.xls
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 3721 ครั้ง
1 MB ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25-1.rar
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3294 ครั้ง
429 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3099 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3123 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3238 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (5).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3125 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (6).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3185 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (7).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3112 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (8).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3083 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (1).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3006 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3137 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3111 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3049 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (5).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3084 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (6).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3217 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (7).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3264 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (8).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3181 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (9).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3130 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (10).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3192 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (11).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3102 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (1).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3118 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3105 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3069 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3036 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์