เกี่ยวกับกรม

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วันที่ : 7 มกราคม 2557 03:07:29
30546 อ่าน

     - สรุปผลคะแนนการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certifiled FL)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

     - แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
     - รายงานการดำเนินการพํมนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
     - แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
     - คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดและแบบฟอร์มการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2554
     - โปรแกรมคำนวณ  ผลการประเมินองค์กร  ด้วยตนเอง  เพื่อรองรับการผ่านเกณฑ์คุณภาพ  การบริหารการจัดการ ภาครัฐระดับ
       พื้นฐาน
     - โปรแกรมคำนวณผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาค รัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental
       Level) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

     - รายชื่อคณะทำงานพัฒนาระบบราชการกรมการบินพลเรือน

     - การประชุมเชิงปกิบัติการ  เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2
       วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2554 ณ จังหวัดนครนายก

         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (4)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (5)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (6)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (7)
         - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (8)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (4)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (5)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (6)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (7)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (8)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (9)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (10)
         - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (11)
         - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (1)
         - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (2)
         - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (3)
         - วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (4)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

      - รายงานการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
      - ลักษณะสำคัญขององค์กร
      - หมวด1: การนำองค์กร
      - หมวด2:การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
      - หมวด3:การให้ความสำคัญกับผู้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      - หมวด4:การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
      - หมวด5:การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
      - หมวด7:ผลการดำเนินงาน
      - รายงานสรุปผลการประเมินองค์กรด้วยตัวเอง(Self Assesement Report)

ไฟล์แนบ

Certified_FL-56.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 3668 ครั้ง
97 KB ดูข้อมูลออนไลน์
แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ความสำเร็จ พ.ศ. 2554.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 3551 ครั้ง
97 KB ดูข้อมูลออนไลน์
รายงานการดำเนินการพํมนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554.pdf
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 3741 ครั้ง
7 MB ดูข้อมูลออนไลน์
แจ้งผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด ระดับ ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 3920 ครั้ง
14 MB ดูข้อมูลออนไลน์
Program PMQA.xls
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 3583 ครั้ง
1 MB ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25-1.rar
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3146 ครั้ง
429 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2955 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2961 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3077 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (5).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2980 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (6).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3016 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (7).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2977 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 (8).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2932 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (1).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2822 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2992 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2933 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2903 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (5).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2944 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (6).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3058 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (7).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3107 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (8).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3028 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (9).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2960 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (10).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 3037 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 (11).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2941 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (1).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2969 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (2).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2959 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (3).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2890 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 (4).xls
วันที่ : 7 มกราคม 2557 จำนวนการดาวน์โหลด : 2887 ครั้ง
226 Bytes ดูข้อมูลออนไลน์