เกี่ยวกับกรม

แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ : 9 มกราคม 2558 10:58:41
30583 อ่าน

รายการแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนของการบริการประชาชน หรือการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยราชการด้วยกันโดยกรมการขนส่งทางอากาศ

 

                                                                        1. การจ่ายเงินค้ำประกันสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายและคืนหนังสือค้ำประกัน
                                                                        2. การตรวจสอบใบสำคัญก่อนการเบิกเงิน-จ่ายเงิน
                                                                        3. การติดตามเรื่องการเบิกเงินการตกลงคลัง
                                                                        4. การเบิกเงินจ่ายเงินเดือน-ค่าจ้าง
                                                                        5. การทำสัญญา
                                                                        6. การออกใบสั่งซื้อ-จ้าง
                                                                        7. การรับรองการนำเข้าเครื่องวิทยุหรืออุปกรณ์วิทยุคมนาคมเข้าใน
                                                                            ราชอาณาจักรหรือหนังสือยกเว้นอากรนำเข้านำออกและอุปกรณ์ประกอบ
                                                                            ของอากาศยาน

                                                                        8. การออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างต่าง ๆ

                                                               กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน
                                                                        1. การออกประกาศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                                                                        2. การออกประกาศประกวดราคา
                                                                        3. การออกประกาศสอบราคา
 
                                                                               กระบวนงานที่เสร็จแล้วภายใน 1 วัน
                                                                        1. การนำเงินรายได้แผ่นดินเข้าคลัง
                                                                        2. การออกหนังสือรับรองสิทธิ์การรักษาพยาบาล
                                                                        3. ตรวจสอบการตรวจรับ
                                                                        4. การเบิกเงินและจ่ายเงินการศึกษาของบุตร - กรณีมีเงินทดรองราชการ
                                                                        5. การรับเงินรายได้ต่าง ๆ
                                                                        6. การแจ้งความชำรุดบกพร่อง
 

                                                                        1. การต่ออายุสมาชิก AIP Thailand ทางไปรษณีย์ภายในประเทศ
                                                                        2. การต่ออายุสมาชิก AIP Thailand ทางไปรษณีย์ต่างประเทศ
                                                                        3. การจัดจำหน่าย AIP Thailand กรณีซื้อทางไปรษณีย์ภายในประเทศ
                                                                        4. การจัดจำหน่าย AIP Thailand กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย์ต่างประเทศ
                                                                        5. การขอกำหนด Location Indicators
                                                                        6. ขอยกเลิก Location indicators
                                                                        7. การขออนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศณที่ขึ้นลง

                                                                            ชั่วคราว
อากาศยาน
                                                                        8. การขออนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ณ สนาม
                                                                            บินอนุญาต

                                                                        9. ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
                                                                      10. การตรวจสอบการดำเนินงานอำนวยความสะดวกในการขนส่ง
ทางอากาศที่
                                                                            ท่าอากาศยาน

                                                                      11. การขอกำหนด Mode S Transponder ID Code
                                                                      12. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกใน
                                                                            การขนส่งทางอากาศระหว่าง ประเทศใน AIP

                                                                      13. การขอกำหนดThree – letter designators และ Telephony designators s
                                                                      14.
การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข Three-letter designators
                                                                            และ Telephony designators

                                                                      15. การขออนุญาตจัดตั้งที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
                                                                      16. การตรวจสอบการแก้ไขคู่มือสนามบิน
                                                                      17. การตรวจรับรองผลการบินทดสอบสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ
                                                                      18. การออกใบรับรองผู้ปฏิบัติการบินทดสอบสถานีเครื่องช่วยการเดินอากาศ
                                                                      19. การสอบภาคปฏิบัติพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ

                                                               กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน
                                                                        1. การรับรองคู่มือปฏิบัติงานบินทดสอบ
                                                                        2. การรับรองคู่มือการฝึกอบรมการบินทดสอบ

                                                                        3. การดำเนินการให้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดให้เป็นสนามบินศุลกากร
                                                                        4. การออกใบรับรองสนามบินสาธารณะ - กรณีมีสนามบินแล้ว
                                                                        5. การออกใบรับรองสนามบินสาธารณะ - กรณียังไม่มีสนามบินแล้ว


                                                               กระบวนงานที่เสร็จแล้วภายใน 1 วัน
                                                                        1. การจัดจำหน่ายบรรณสาร AIP Thailand - กรณีมาซื้อด้วยตนเอง
                                                                        2. การต่ออายุสมาชิกบรรณสาร AIP Thailand - กรณีมาด้วยตนเอง
 
 
                                                      
                                                                        1. ตรวจรับงานก่อสร้าง  
 

 
                                                                        1. การขอขยายเวลาเปิดบินภายในประเทศ
                                                                        2. การขอขยายเวลาการเปิดบินระหว่างประเทศ
                                                                        3. การขออนุญาตใช้ตารางการบินที่สอดคล้องกับความตกลง
                                                                        4. การขอใช้สิทธิการบินไม่สอดคล้องกับความตกลง ฯ
                                                                        5. การขอใช้อัตราค่าโดยสารและค่าระวางปกติระหว่างประเทศ
                                                                        6. การขอใช้อัตราค่าโดยสารและค่าระวางพิเศษภายในประเทศ
                                                                        7. การขอใช้อัตราค่าโดยสารและค่าระวางพิเศษระหว่างประเทศ
                                                                        8. การขอทำการบินขึ้น/ลง สนามบินทหาร/ตำรวจ
                                                                      10. การขอทำการบินเช่าเหมารับขนสินค้า / ผู้โดยสารรายเที่ยว
                                                                      14. การขอทำการบินมายัง/ไปจากประเทศไทยเพื่อบินสาธิต / ฝึกบิน
                                                                      15. การขอทำการบินของอากาศยานส่วนบุคคล
                                                                      17. การขอหยุดบินภายในประเทศ
                                                                      21. การบินทิ้งร่มอากาศ
                                                                      23. การพิจารณาเกี่ยวกับค่าสัมภาระเดินทางของผู้โดยสาร
                                                                      25. การขอเช่าเครื่องบินประเทศอื่นทำการบิน
                                                                      26. การขออนุญาตใช้ตารางการบินที่สอดคล้องกับความตกลง
                                                                      28. การขอทำการบินพิเศษเฉพาะเที่ยวที่สอดคล้องกับความตกลง
                                                                      29. การขอเปิดทำการบินครั้งแรกของสายการบินต่างประเทศ
                                                                      30. การขอใช้ตารางการบินภายในประเทศ
                                                                      31. การขอทำการบินเที่ยวบินเช่าเหมาประเภท BLOCK PERMIT
                                                                      32. การใช้ตารางการบินที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงฯ
                                                                      33. การขอเพิ่มอากาศยาน
 
                                                               กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน      
                                                                        1. การขอใช้อัตราค่าโดยสารและค่าระวางปกติภายในประเทศ
                                                                        4. การขอมีและใช้อากาศยานส่วนบุคคล
                                                                        5. การขออนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
                                                                        6. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
                                                                        7. ตรวจสอบคำขอรับการจัดสรรเส้นทางบินและผู้ขอจัดหาอากาศยานเพิ่มเติม/ทดแทน
 

 
                                                                        2. การบรรจุข้าราชการ
                                                                        3. การรับนักศึกษาฝึกงาน
                                                                        4. การแก้ไขสัญญากรณีคืนหลักประกันสัญญา
                                                                        5. การแก้ไขสัญญาธรรมดา
                                                                        6. การแก้ไขสัญญาที่ซับซ้อน
 
                                                               กระบวนงานที่เสร็จแล้วภายใน 1 วัน
                                                                        1. การรับสมัครสอบ/คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้าง
                                                                        2. การติดต่อขอข้อมูลด้านการขนส่งทางอากาศ - กรณีมีข้อมูล
                                                                        3. การติดต่อขอข้อมูลด้านการขนส่งทางอากาศ - กรณีไม่มีข้อมูล
                                                                        4. การติดต่อขอเอกสาร (สำเนา)
                                                                        5. การติดตามเรื่อง
                                                                        6. การให้บริการข้อมูลข่าวสารกรมการขนส่งทางอากาศ
                                                                        7. การให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
                                                                        1. การจดทะเบียนอากาศยาน - กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นเจ้าของอากาศยาน
                                                                        3. การตรวจสอบหน่วยซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อออกใบรับรอง
                                                                        4. การรับรองการดัดแปลงอากาศยาน - กรณีดัดแปลงเล็กน้อย
                                                                        5. รับรองการทำการบินลงด้วยเครื่อง ILS,CATII/III
                                                                        7. การรับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่
                                                                        8. การรับรองแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
                                                                        9. การรับรองรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำ (Minimum Equipment List)
                                                                      10. การสอบภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักย์ในใบอนุญาต
                                                                      13. การสอบภาคปฏิบัตินักบินพาณิชย์เอกและนายช่างประจำอากาศยาน
                                                                      14. การสอบภาคปฏิบัตินักบินอากาศยานเบาพิเศษ
                                                                      15. การอนุญาตทดลองบิน
                                                                      16. การออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ
                                                                      18. การออกใบอนุญาตให้ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ 
                                                                      20. การรับรองเครื่องฝึกบินจำลอง
        
                                                               กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน
                                                                        1. การต่อใบอนุญาตผู้ดำเนินการเดินอากาศ
                                                                        3. การรับรองการดัดแปลงอากาศยาน - กรณีดัดแปลงมาก
                                                                        4. การรับรองคู่มือการซ่อมบำรุงทั่วไป (GMM)
                                                                        5. การรับรองคู่มือปฏิบัติการบิน (Operation Manual )
                                                                        6. การรับรองปฏิบัติการบิน (ETOPS RVSM RNP)
                                                                        8. การออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่การสอบภาควิชาการ
                                                                      10. การเพิ่มแบบอากาศยานในใบอนุญาตผู้ดำเนินการเดินอากาศ
                                                                      11. การออกใบอนุญาตผู้ดำเนินการเดินอากาศ
 
                                                               กระบวนงานที่เสร็จแล้วภายใน 1 วัน
                                                                        1. การต่อใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่
                                                                        2. การเพิ่ม Rating ในใบอนุญาตสำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการ
 
 


                                                                        1. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ - กรณีทั่วไป

                                                               กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน
                                                                        2. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ : 
 
                                                               กระบวนงานที่ดำเนินการมากกว่า 15 วัน
                                                                        1. การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติรายงานประจำปี

 
                                                               กระบวนงานที่เสร็จแล้วภายใน 1 วัน

                                 

ไฟล์แนบ

finance_2to15_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2567 ครั้ง
64 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_2to15_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2625 ครั้ง
66 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_2to15_04.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2657 ครั้ง
69 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_2to15_07.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2551 ครั้ง
70 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_2to15_08.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2565 ครั้ง
70 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_2to15_06.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2543 ครั้ง
74 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_2to15_05.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2519 ครั้ง
75 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_2to15_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2524 ครั้ง
76 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_1d_05.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2566 ครั้ง
54 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_1d_06.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2578 ครั้ง
64 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_1d_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2474 ครั้ง
64 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_1d_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2587 ครั้ง
66 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_1d_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2524 ครั้ง
67 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_15up_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2428 ครั้ง
74 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_1d_04.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2477 ครั้ง
76 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_15up_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2485 ครั้ง
79 KB ดูข้อมูลออนไลน์
finance_15up_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2527 ครั้ง
86 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2455 ครั้ง
56 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_10.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2489 ครั้ง
57 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_04.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2470 ครั้ง
57 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_07.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2495 ครั้ง
70 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2493 ครั้ง
72 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2593 ครั้ง
72 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_08.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2505 ครั้ง
74 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_05.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2507 ครั้ง
76 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_09.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2501 ครั้ง
79 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_06.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2555 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_11.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2571 ครั้ง
56 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_18.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2616 ครั้ง
59 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_19.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2493 ครั้ง
63 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_17.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2563 ครั้ง
64 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_12.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2539 ครั้ง
76 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_13.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2566 ครั้ง
78 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_16.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2496 ครั้ง
120 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_15.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2624 ครั้ง
139 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptSupport_2to15_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2501 ครั้ง
48 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_15up_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2450 ครั้ง
78 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_15up_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2460 ครั้ง
78 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_15up_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2520 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_1d_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2591 ครั้ง
82 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_1d_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2529 ครั้ง
82 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_15up_04.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2517 ครั้ง
126 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_15up_05.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2462 ครั้ง
145 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2490 ครั้ง
50 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_08.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2505 ครั้ง
53 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2472 ครั้ง
55 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_09.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2512 ครั้ง
68 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_04.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2469 ครั้ง
69 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_10.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2497 ครั้ง
69 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_05.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2447 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_07.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2520 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_06.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2418 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2450 ครั้ง
89 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_16.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2411 ครั้ง
58 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_15.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2492 ครั้ง
60 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_19.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2497 ครั้ง
63 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_14.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2426 ครั้ง
67 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_18.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2467 ครั้ง
68 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_12.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2430 ครั้ง
68 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_17.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2479 ครั้ง
69 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_13.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2448 ครั้ง
70 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_20.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2402 ครั้ง
71 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_11.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2471 ครั้ง
78 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_28.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2449 ครั้ง
52 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_24.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2413 ครั้ง
54 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_25.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2473 ครั้ง
56 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_26.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2394 ครั้ง
56 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_27.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2403 ครั้ง
56 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_29.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2471 ครั้ง
56 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_22.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2453 ครั้ง
70 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_30.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2513 ครั้ง
73 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_23.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2423 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_21.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2367 ครั้ง
86 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_31.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2480 ครั้ง
57 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_2to15_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2458 ครั้ง
62 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_32.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2481 ครั้ง
62 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_15up_05.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2525 ครั้ง
73 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_15up_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2473 ครั้ง
78 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_15up_06.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2439 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_2to15_33.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2479 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_15up_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2378 ครั้ง
86 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_15up_04.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2485 ครั้ง
94 KB ดูข้อมูลออนไลน์
airTran_15up_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2497 ครั้ง
106 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_2to15_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2468 ครั้ง
48 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_1d_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2453 ครั้ง
63 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_1d_04.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2485 ครั้ง
65 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_1d_05.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2412 ครั้ง
66 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_1d_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2499 ครั้ง
73 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_1d_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2458 ครั้ง
75 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_2to15_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2490 ครั้ง
77 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_2to15_04.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2433 ครั้ง
89 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_2to15_05.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2430 ครั้ง
89 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_2to15_06.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2474 ครั้ง
89 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_07.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2526 ครั้ง
58 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_04.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2498 ครั้ง
61 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_08.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2418 ครั้ง
65 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_1d_06.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2502 ครั้ง
68 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2437 ครั้ง
70 KB ดูข้อมูลออนไลน์
officeSecretary_1d_07.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2483 ครั้ง
73 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_05.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2388 ครั้ง
74 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_06.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2461 ครั้ง
78 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2429 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2435 ครั้ง
90 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_18.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2441 ครั้ง
65 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_14.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2425 ครั้ง
75 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_09.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2406 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_17.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2428 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_10.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2417 ครั้ง
81 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_16.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2404 ครั้ง
83 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_12.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2475 ครั้ง
84 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_15.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2447 ครั้ง
84 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_11.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2463 ครั้ง
85 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_13.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2477 ครั้ง
94 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_04.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2357 ครั้ง
61 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_05.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2483 ครั้ง
66 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_20.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2545 ครั้ง
72 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_06.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2455 ครั้ง
75 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_21.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2433 ครั้ง
78 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2351 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_07.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2405 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2500 ครั้ง
80 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2443 ครั้ง
81 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_2to15_19.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2444 ครั้ง
116 KB ดูข้อมูลออนไลน์
proDevelop_15up_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2468 ครั้ง
57 KB ดูข้อมูลออนไลน์
proDevelop_2to15_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2407 ครั้ง
58 KB ดูข้อมูลออนไลน์
proDevelop_15up_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2389 ครั้ง
59 KB ดูข้อมูลออนไลน์
proDevelop_2to15_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2479 ครั้ง
68 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_08.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2361 ครั้ง
74 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_1d_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2468 ครั้ง
79 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_11.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2481 ครั้ง
82 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_10.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2443 ครั้ง
82 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_15up_09.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2438 ครั้ง
83 KB ดูข้อมูลออนไลน์
safety_1d_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2432 ครั้ง
103 KB ดูข้อมูลออนไลน์
proDevelop_2to15_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2473 ครั้ง
66 KB ดูข้อมูลออนไลน์
proDevelop_1d_03.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2434 ครั้ง
67 KB ดูข้อมูลออนไลน์
proDevelop_15up_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2429 ครั้ง
71 KB ดูข้อมูลออนไลน์
proDevelop_1d_01.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2433 ครั้ง
72 KB ดูข้อมูลออนไลน์
proDevelop_1d_02.pdf
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2359 ครั้ง
73 KB ดูข้อมูลออนไลน์
aptStd_2to15_14.pdf
วันที่ : 20 ธันวาคม 2556 จำนวนการดาวน์โหลด : 2486 ครั้ง
66 KB ดูข้อมูลออนไลน์
กระบวนงานเพิ่ม.pdf
วันที่ : 9 มกราคม 2558 จำนวนการดาวน์โหลด : 1244 ครั้ง
62 KB ดูข้อมูลออนไลน์