ข้อมูลและบริการวิชาการ

โรงเรียนการบิน

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2557 03:18:47
63456 อ่าน

 รายชื่อหลักสูตรและสถาบันการฝึกอบรมด้านการบิน
ที่กรมการบินพลเรือนให้รับรอง แก่บริษัท สถาบัน โรงเรียน สมาคม สโมสร 
(Training School Approved By Thai DCA)

ลำดับ ชื่อบริษัท สถาบัน โรงเรียน สมาคม สโมสร หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สถานะภาพ
หมายเหตุ
PPL                                 
    Private Pilot License
CPL                                     Commercial Pilot License
CPL (SE, ME & IR)                Commercial Pilot License with Single Engine Rating, 
                                          Multi Engine Rating and Instrument Rating
PPL-H                                  Private Pilot License - Helicopter
CPL-H                                  Commercial Pilot License - Helicopter
SE                                    
  Single Engine Rating
ME                                      Multi Engine Rating
IR                                       Instrument Rating
IP                                   
    Instructor Pilot Rating
IP-H                                    Instructor Pilot – Helicopter
1. สถาบันการบินพลเรือน  Civil Aviation Training Center
ที่อยู่ 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2272 5741 – 4
Fax: 0 2272 5288

PPL, CPL (SE, ME & IR)

IR, IPและ ME

PPL-H,CPL-H และ IP-H

รับรองแล้ว (Approved)
2.

บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

Bangkok Aviation Training Center 
ที่อยู่ หมู่ 10 ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2535 7740-2

Fax: 0 535 7743

PPL, CPL(SE, ME & IR) IR, IP และ ME

(Ground and Flight)

รับรองแล้ว (Approved)
3.

มหาวิทยาลัยนครพนม

Nakhonpanum University
ที่อยู่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ 167 ม.8

บ.เนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง
จ.นครพนม 48000

โทร. 0 4258 7266

FAX: 0 4258 7266

CPL, PPL, IR , IP

และ ME

(Ground and Flight)

รับรองแล้ว (Approved)
4.

บริษัท โรยัล สกายเวย์ส จำกัด

Royal Skyways
ที่อยู่ 222 ถ.วิภาวดี-รังสิต

แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

โทร 0 2531 5872

Fax: 0 2531 5873

PPL, CPL(SE, ME & IR) IR, IP และ ME

(Ground and Flight)

รับรองแล้ว (Approved)
5.

บริษัท ไทย เจนเนอรัล เอวิเอชั่นเทคโนโลยี จำกัด

(โรงเรียนไทย เทคโนโลยีการบิน)

Thai General Aviation Technology
ที่อยู่1/742 ชั้น 2-4 การ์เด้นโฮม ช็อปปิ้ง พลาซ่า ถนน พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 02 531 3636, 0 2531 2626

Fax : 02 531 1392

PPL, CPL, IR, ME และ IP (เฉพาะภาคทฤษฎีทุกหลักสูตร)

Ground Only

 

รับรองแล้ว (Approved)
6.

บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด

SRI-RACHAR Aviation
ที่อยู่ 304 ม. 1 ต.บึง อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี 20230

โทร 0 3848 0444

Fax: 0 3848 0505 
PPL, CPL, IR, ME และ IP (Ground and Flight) รับรองแล้ว (Approved)
7.

หน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ ฝูงบิน 604

ที่อยู่หน่วยฝึกบินพลเรือน กองทัพอากาศ  ดอนมือง กรุงเทพ 10220

โทร. 0 2534 4855

Fax. 0 2534 4866

PPL และ IR

Ground and Flight

รับรองแล้ว (Approved)
8. บริษัท ยัง อีเกิ้ล จำกัด Young Eagle 
ที่อยู่ 71/43 Moo 3 Nort Gate Villa 4th Fl Soi 
Vibhavadi-Rangsit Rd., 
Laksi Bangkok 10210
โทร. 0 2973 3861 , 0 2973 3863 
Fax: 0 2973 3865
CPL (SE, ME & IR) 
(เฉพาะภาคทฤษฎี) Ground Only
PPL (Ground and Flight)
รับรองแล้ว (Approved)
9.

โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ

Royal Thai Air force กำแพงแสน

ที่อยู่กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180

โทร: 0 2534 6000 ต่อ  3-7205

CPL

(Ground and Flight)

รับรองแล้ว

(Approved))
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีโอสยาม แอร์เวย์
Neo Siam ที่อยู่ 168 Soi RUAMJAI 
SANKOCKCHANG ROAD
CHIANGRAI 57000
CPL, IR และ ME
(Ground and Flight)
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
(Ground and Flight)
(Under the Operation)
11. สมาคมการบินดอนเมือง 
ที่อยู่ กองบิน 6 กองพลบินที่ 1 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0 2531 0159
PPL(Ground and Flight) 
และ IR (Ground Only)
อยู่ระหว่างการดำเนินการ
(Under the Operation)
12. สมาคมสโมสรการบินเชียงใหม่ Chiang Mai Flying Club
ที่อยู่ 26/7 ม. 3 ถ. เชียงใหม่- ลำพูน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
PPL (Ground and Flight) อยู่ระหว่างการดำเนินการ
(Under the Operation)
13.

บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด

Thai Flight Training Co., Ltd.

ที่อยู่  89 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- MULTI-CREW PILOT (AEROPLANE)
- AIRLINE TRANSITION TRAINING
- AIRLINE TRANSITION PILOT KNOWLEDGE
- INSTRUMENT RATING
- MULTI-ENGINE RATING
- FLIGHT INSTRUCTOR RATING
- TYPE RATING TRAINING 
(AIRBUS A300-600, AIRBUS A330,
AIRBUS A340, BOEING 737-400,
BOEING 747-400 AND BOEING 777)
- CABIN CREW TRAINING
(SAFETY AND EMERGENCY TRAINING COURSE)
รับรองแล้ว (Approved)
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่ 
กลุ่มทะเบียนและใบอนุญาต สำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน
เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2286 0530 
หรือ 0 2287 0320 - 9 ต่อ 2422, 2423
โทรสาร 0 2286 2913