ข้อมูลและบริการวิชาการ

ระบบจัดการด้านนิรภัย

วันที่ : 10 ธันวาคม 2556 03:35:14
28902 อ่าน

ข้อมูลสำหรับการบริหาร AOC

ประกอบด้วยการกำหนด การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัย ให้เป็นไปตามรายละเอียดในแนวทางการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยที่ สำนักมาตรฐานการบินประกาศกำหนด (SMS Guidance Material Reference number DCA-SMS-AC 120-92) โดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้

    (ก) นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย (Safety Policy and Objectives) ซึ่งประกอบด้วย
     1. คำสัญญาและความรับผิดชอบของผู้บริหาร (Management Commitment and Responsibility)
     2. ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้จัดการ (Safety Accountabilities of Managers)
     3. การแต่งตั้งบุคลากรหลักด้านความปลอดภัย (Appointment of Key Safety Personnel)
     4. แผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Planning)
     5. การจัดทำเอกสารและการบันทึกของระบบการจัดการความปลอดภัย (SMS Documentation and Records)

 •    (ข) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk Management)
      1. ขั้นตอนการระบุภาวะอันตราย (Hazard Identification Processes)
      2. ขั้นตอนการประเมินและการลดความเสี่ยง (Risk Assessment and Mitigation Processes)

   
 •    (ค) การประกันความปลอดภัย (Safety Assurance)
      1. การติดตามและวัดสมรรถนะความปลอดภัย (Safety Performance Monitoring and Measurement)
      2. การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Management of Change)
      3. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการความปลอดภัย (Continuous Improvement of SMS.)

   
 •    (ง) การส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัย (Safety Promotion)
      1
  . การฝึกอบรมและให้การศึกษา (Training and Education)
      2. การสื่อสารด้านความปลอดภัย (Safety Communication)

ข้อมูลสำหรับการบริหาร AOC ตามระเบียบการปฏิบัติ

        1. ข้อบังคับของ คณะกรรมการ การบินพลเรือน ฉบับที่ 78 ว่าด้วยการเดินอากาศ ของอากาศยาน ประกาศ ณ วันที่ 5
             มกราคม พ.ศ. 2551 หมวด 2. เรื่อง ระบบการจัดการความปลอดภัยของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ
        2. ประกาศกรม การบินพลเรือน เรื่องการเดินอากาศด้วย เครื่องบินของผู้ดำเนินการเดินอากาศ พ.ศ. 2553  ให้ไว้ ณ
             วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ติดต่อสอบถามข้อมูล

      ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่ 
      กลุ่มทะเบียนและใบอนุญาต สำนักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน
      เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
      โทรศัพท์ 0 2286 0530 หรือ 0 2287 0320 - 9 ต่อ 2422, 2423 
โทรสาร 0 2286 2913