ข้อมูลและบริการวิชาการ

เกี่ยวกับสโมสร

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2556 04:06:10
27599 อ่าน

ชื่อและวัตถุประสงค์

สมาคมนี้ชื่อว่า สมาคมสโมสรกรมการบินพลเรือน ใช้อักษรย่อว่า “ส.ส.บ.พ.” เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ ซีวิล เอวิเอชั่น แอสโซซิเอชั่น” เขียนเป็นอักษรอังกฤษว่า “DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION ASSOCIATION” ใช้อักษรย่อว่า “D.C.A.A”

เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูป

ที่ตั้ง

สมาคมนี้ตั้ง ณ กรมการบินพลเรือน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี  ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

(1) ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
(2) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านการบินให้แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
(3) ส่งเสริม นันทนาการ และการท่องเที่ยว
(4) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการช่วยเหลือในการกุศล
(5) ส่งเสริมความเจริญให้แก่กรมการบินพลเรือน และอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
(6) สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการเมือง