ข้อมูลและบริการวิชาการ

ติดต่อสมาคม

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2556 04:26:25
27385 อ่าน

กรมการบินพลเรือน
เลขที่ 71  ซอยงามดูพลี  ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นางวารุณี ทองสงคราม
71 ซอย งามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
Tel: + 66 2286 0320 ext.1173
Fax: + 66 22861013
Email: dcaa2012@hotmail.com

นายธงชัย สวัสดิ์พานิช
71 ซอย งามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
Tel: + 66 2286 0320 ext.1173
Fax: + 66 22861013
Email: dcaa2012@hotmail.com