ข้อมูลและบริการวิชาการ

อากาศยานจดทะเบียนและสถิติ (Aircraft Register and Statistics)

วันที่ : 26 ธันวาคม 2557 04:12:07
34070 อ่าน
  • จำนวนอากาศยานที่จดทะเบียนไทย
    แผนภูมิแสดงจำนวนและแนวโน้มอากาศยานที่จดทะเบียนไทย

จำนวนอากาศยานที่จดทะเบียนไทย 

อากาศยานเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ.
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
THAI  AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY      82      82      84      85      94      94      93      92     97    100    103
NOK AIRLINES CO.,LTD.      -        -        -        -        -         2       4       2       2       5       9
BANGKOK  AIRWAYS COMPANY      11      14      14      15      16      15      15      19     17     17     18
ORIENT THAI  AIRLINE Co., LTD.       1       5      10      10      14      14      16      16     12     13     22
PB  AIR  Co.,Ltd.       3       5       4       2       3       2       2       2      -        -        -  
PHUKET  AIRLINES Co., LTD.       1       4      12      18      16      15      16      15       3       5       6
K-MILE AIR  CO.,LTD.      -        -        -        -        -        -         2       2       2       2       3
SKYSTAR  AIRWAYS  CO., LTD.      -        -        -        -        -        -         2       3      -      
THAI AIRASIA Co.,Ltd.       -        -        -         6       9      12      17      16     20     19     22
THAI GLOBAL AIRLINE CO.,LTD.      -        -        -        -        -        -         1      -        -      
THAI SKY AIRLINES CO.,LTD.      -        -        -        -         3       2       2       2      -      
THAI STAR AIRLINES CO.,LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -      
THAI AVIATION SERVICES LIMITED       9       9      10      10      10      11      10      11     11     11      10
THAI FLYING SERVICES CO.,LTD.       4       4       4       3       3       4       2       2       3       3 4     
SFS AVIATION CO.,LTD. (SI-CHANG FLYING SERVICE CO.,LTD.)       2       2       2       2       5       5       5       6       4       4 6     
SIAM LAND FLYING   CO.,LTD.       2       2       2       2       1       2       3       3       3       4       4
SIAM GENERAL AVIATION COMPANY LIMITED (SIAM G.A. CO.,LTD)      -         1       1       1       1       2       3       3       3       2       4
SKY EYES CO.,LTD.       1       1       1       1       1       1       1       1      -        -        -  
MINEBEA  AVIATION CO.,LTD.      -        -         1       1       1       1       1       1       1       1       2
ROYAL SKY CO., LTD.      -        -        -        -         3       3       6       8       6      -        -  
BANGKOK AVIATION CENTER COMPANY LIMITED.      -        -        -        -         7      10      11      17     16     15     15
DESTINATION AIR CO., LTD.      -        -        -        -        -         2       2       2       2       1      -  
FLYING MEDIA CO.,LTD.      -        -        -        -        -         1       2       2       2       2       3
AKRA DESIGN AND DEVELOPMENT CO.,LTD.      -        -        -        -        -        -         1       1       1       1       -
BANGKOK HELICOPTER SERVICES      -        -        -        -        -        -         1       1       1       1       1
ASIAN AEROSPACE SERVICES      -        -        -        -        -        -         1       1       2       2       -
ADVANCE AVIATION CO.,LTD.      -        -        -        -        -        -        -         2       3       3 5     
AIR PHOENIX CO.,LTD.      -        -        -        -        -        -        -         1      -        -        -  
YOUNG EAGLE CO.,LTD.      -        -        -        -        -        -        -         2       2       4       4
MPA LIMITED       1       1       1      -        -        -        -        -        -        -        -  
SIAM AIR SPORTS CO.,LTD.      -         1      -        -        -        -        -        -        -        -        -  
THAI FLYING HELICOPTER SERVICE CO.,LTD.       1       1      -        -         1      -        -        -        -        -        -  
THAI JET INTERGROUP CO.,LTD.      -        -         2      -        -        -        -        -        -        -        -  
Air SciTek Co.,Ltd.      -        -        -         1       1      -        -        -        -        -        -  
BLUE WATER AIR Co.,Ltd.      -        -        -         1      -        -        -        -        -        -        -  
SPARK AIR CO.,LTD.      -        -        -         1      -        -        -        -        -        -        -  
AIR ANDAMAN Co., LTD.       2       5       4       2      -        -        -        -        -        -        -  
MJETS  LIMITED (MINOR AVIATION LIMITED)      -        -        -        -        -        -        -        -         3       3       3
SRIRACHA AVIATION COMPANY LIMITED      -        -        -        -        -        -         3       3       4       7       8
H.S. AVIATION  CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -         1       1       1
BUSINESS  AIR  CENTRE CO.,LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -         1       3       4
HAPPY  AIR  TRAVELLERS   CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -         1       3       2
ROYAL SKYWAYS CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -         8       9
SAKON-NAKHON SKY ADVENTURE CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -         2       2
HELILUCK  AVIATION  CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -         1 2     
SOLAR AVIATION CO.,LTD      -        -        -        -        -        -        -        -        -         1 3     
CAN MAN ASIA CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -         1       1
JET  ASIA  AIRWAYS  CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -         2 4     
 KANNITHI  AVIATION CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -   2     
AC  AVIATION  CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -   2     
SUNNY AIRWAYS CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -   1     
THAI FLYING HELICOPTER SERVICE CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -   1     
THAI SKY ADVENTURES CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -   1     
P.C. AIR CO., LTD.      -        -        -        -        -        -        -        -        -        -   1     
                       
จำนวนทั้งหมดของอากาศยานเชิงพาณิชย์ 120 137 152 161 189 198 222 236 223 247     288
 

 

อากาศยานส่วนบุคคล
 
YEAR 
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
PRIVATE      54      55      61      68      73      89      90      99     76     99    103
THAI  FLYING  CLUB       4       4       4       4       4       6       6       6       8       8       9
AERONAUTICAL  RADIO  OF  THAILAND  LTD.       3       6       6       6       6       6       7       7       6       6       6
CIVIL AVIATION TRAINING CENTER      33      33      34      34      34      36      40      49     33     32     35
DEPARTMENT OF CIVIL  AVIATION       6       3       3       3       3       3       3       3       3       3       3
ELECTRICITY GENERATING AUTHORITY OF THAILAND       2       2       2       2       2       2       3       3       3       3       3
H.R.H. THE CROWN PRINCE MAHA VAJIRALONGKORN      -        -        -         1       6       6       4       4       4       4       4
NAKHONPHANOM UNIVERSITY (INT'L AVIATION COLLAGE)      -        -        -        -        -        -        -        11     11     11     11
จำนวนทั้งหมดของอากาศยานส่วนบุคคล   102   103   110   118   128   148   153   182   144   166   174
จำนวนอากาศยานทั้งหมด   222   240   262   279   317   346   375   418   367   413 462 
                       
ปี พ.ศ. 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
อากาศยานเชิงพาณิชย์   120   137   152   161   189   198   222   236   223    247    288
อากาศยานส่วนบุคคล   102   103   110   118   128   148   153   182   144    166    174
อากาศยานทั้งหมด   222   240   262   279   317   346   375   418   367    413    462

                                                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2554

แผนภูมิแสดงจำนวนและแนวโน้มอากาศยานที่จดทะเบียนไทย