ข้อมูลและบริการวิชาการ

รายการจดทะเบียนอากาศยานไทย (Thai Aircraft List)

วันที่ : 6 มีนาคม 2559 12:09:40
37440 อ่าน

รายการจดทะเบียนอากาศยานไทย 18 กุมภาพันธ์ 2559 (Thai Aircraft List : 18 February 2016) Click

 

หมายเหตุ : การนำน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด (Max Take off Mass) ไปใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมใดๆ

ขอให้ตรวจสอบกับคู่มือประกอบการบินของอากาศยานลำนั้นๆด้วย