ข้อมูลและบริการวิชาการ

การบินทดลอง

วันที่ : 25 ธันวาคม 2556 03:20:41
28617 อ่าน

 การบินทดลองที่อนุญาตในปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๒ ราย
 การบินทดลองที่อนุญาตในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๘ ราย