ประกาศร่าง Tor/ร่างเอกสารประกวดราคา E-Bidding

จ้างปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ที่ท่าอากาศยานชุมพร จังหวัดชุมพร ท่าอากาศยานนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และท่าอากาศยานเลย จังหวัดเลย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)