ประกาศร่าง Tor/ร่างเอกสารประกวดราคา E-Bidding

จ้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคารอัตโนมัติ ที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์