ประกาศร่าง Tor/ร่างเอกสารประกวดราคา E-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ที่ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์